Gedragscode

Gedragscode

Scouting Bekkerveld is onderdeel van Scouting Nederland, wij volgen de gedragscode van Scouting Nederland.

Hieronder de complete gedragscode van juni 2012, deze is tevens als pdf te downloaden via de website van Scouting Nederland link naar gedragscode inclusief toelichting.

Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en
vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode.
Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en jeugdleden binnen Scouting zijn niet
eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft
behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om
aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die
voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen
is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel
duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers
en jeugdleden die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld.
Deze is opgenomen in het Huishoudelijk reglement en daardoor voor alle leden van
toepassing. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is
opgenomen is wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
 

 1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig 
  en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel 
  noodzakelijk is. 
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten 
  opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen 
  vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden 
  beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar 
  redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de 
  ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc.
 7. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige 
  behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door 
  iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd. 
 8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze 
  gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te 
  maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de 
  toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode 
  handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur 
  aangewezen persoon.

Een toelichting op elk van de bovenstaande punten is te vinden via bovenvermelde link naar de pdf van Scouting Nederland.

Link protocol grensoverschrijdend gedrag april 2022 van SNL