Groepsraad

De groepsvereniging zijn alle leden van de groep, waarbij de groepsraad het hoogste orgaan is. De jeugdleden worden in de groepsraad vertegenwoordigd door oudervertegenwoordigers. Hierdoor bestaat de groepsraad uit alle stafleden (speltakleiding), praktijkbegeleiders, vertrouwenspersoon en 4 oudervertegenwoordigers, allemaal gecoördineerd door de voorzitter c.q. het groepsbestuur.

Het groepsbestuur

Het groepsbestuur van Scouting Bekkerveld bestaat uit vijf leden, met de volgende functies binnen het bestuur.

  • Groepsvoorzitter
  • Groepssecretaris
  • Groepspenningmeester
  • Groepsbegeleider
  • Lid

Het groepsbestuur wordt voornamelijk het dagelijks bestuur groep (DBG) genoemd. Hierna volgt in het kort een omschrijving van de verschillende functies:

Groepsvoorzitter

Is de voorzitter van de groepsraden, stafraden en verschillende bestuursvergaderingen. Samen met de overige bestuursleden DBG, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van onze groep.

Groepssecretaris

Stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Het notuleren bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Het verzorgen van de inkomende en uitgaande post.

Groepspenningmeester

Beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de kasboeken van de speltakken. Zich verder bezighouden met de inning van de contributie. Stelt jaarlijks een begroting op ter goedkeuring door de groepsraad.

Groepsbegeleider

Bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Het regelmatig bezoeken van de opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Het begeleiden van nieuwe leiding, samen met de praktijkbegeleiders. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de speltakken bij programmaontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot het aanspreekpunt zijn bij conflicten binnen en/of tussen de speltakteams.